Każde przedsiębiorstwo musi mieć swoją stronę w internecie. A jak strona to w sumie domena. Jak więc wybrać najbardziej odpowiednią?

Dobry adres strony inter­ne­towej, pozo­staje w pamięci klien­tów już na zawsze. Odpowiednio wyko­nane zada­nie powo­duje, iż przys­zli klienci będą mogli odnaleźć Cię bez problemu. Niewłaś­ciwy adres skom­p­likuje sytu­ację – na Twoją stronę będzie wcho­dzić na pewno mniejsza ilość osób, a to może mieć niezbyt dobry wpływ na wyniki chociażby finan­sowe, ale także wizerunkowe.
strona internetowa
Author: Chris Dlugosz
Source: http://www.flickr.com
Wyborowi właściwej domeny inter­ne­towej korzystnie poświę­cić zdecydowanie dużo uwagi. Adres strony inter­ne­towej, jaki pozo­sta­nie w pamięci klien­tów już na zawsze, nie musi być nazwą twojej działalności. Dom­ena zmie­nia się czę­sto w pro­jekt logo fir­my. Chociaż nazwy firm i marek w sieci, czę­sto odpowiadają za kat­e­gorię pro­duk­tów. Zare­je­strowanie nazwy strony inter­ne­towej to jedynie pozorny dro­bi­azg. Całe szczęś­cie znawcy, podzie­lili się z nami zesta­wem sprawd­zonych prak­tyk, które poz­wolą upo­rać się z kłopotli­wym zada­niem.

Czy warto wyko­rzys­tać wielowyra­zową, przedzieloną myśl­ni­kami domenę?

Dobra porada, na Twoim miej­scu uni­kał­bym takich nazw jak ognia. Nawet jeżeli uda Ci się dostać z taką domeną do pier­wszej dzie­siątki w Google to, najprawdopodobniej będzie­sz musiał sprzeda ją przy pier­wszej wiz­y­cie klienta, ponie­waż nie­wielu ludzi będzie pamię­tać jej nazwę po opuszcze­niu strony. Jest zbyt ogólna i brak jej wiary­god­ności. W sytu­acji, kiedy rynek jest zatło­czony, marka musi się czymś odróżniać.więcej w serwisie wzmacnianie fundamentów wzmacnianie fundamentówTo niezwykle istotne, trzeba to mieć na uwadze.

laptop
Author: Serge Kij
Source: http://www.flickr.com
Dlat­ego dzisiaj Google do celów ran­kin­go­wych dopasowuje war­tość sło­wom kluc­zowym w nazwach domen. W końcu tego typu nazwy zyskują najwyższe wyniki w pomi­arach rank­a­bil­ity i link­a­bil­ity, osiągając przy tym ele­ment ważnego bran­dingu. Słowem są na tyle ogólne, żeby uzyski­wać właściwe wyniki dla słowa kluc­zowego, ale mają wystar­cza­jące cechy które wyróżniają markę, aby mogły zostać zapamię­tane.Jednak to nie do końca są takie nazwy domen inter­ne­to­wych, które przy­cią­gają najlepiej. Pamiętaj więc, że wyszukiwanie domen, to ciekawa, ale i odpowiedzialna przygoda. Można szukać oraz wymyślać do woli, ale jak przyjdzie czas decyzji - działaj rozsądnie. Znaczy to, ażeby kierować się konkretnymi wskaźnikami, czymś co zadziała, a nie tylko, gdy ciekawie brzmi.