Jak powołuje się do życia jakąkolwiek fundację?

Aby powołać fundację konieczny jest fundator, który przeznaczy pewien majątek na pożyteczny cel. Fundator określa również kapitał poświęcony na ten cel, czyli tzw. kapitał założycielski.
strona www
Author: Donnie Ray Jones
Source: http://www.flickr.com


To, jaki dokładnie jest to cel i jaka jest wysokość majątku fundacji dedykowanego na realizację tego celu, są najbardziej istotnymi warunkami wiążącymi się z tworzeniem fundacji.

Czy nie jesteś w stanie odejść od tego wpisu? To dla nas niezwykle przyjemna wieść - więc kontynuuj poznawanie (https://placezabaw.com.pl/) na następnej stronie.

Fundacja musi posiadać cel, dla którego moglibyśmy fundację powołać, cel ten musi być społecznie lub gospodarczo użyteczny, zgodnie z fundamentalnymi interesami, a w szczególności takim jak dla przykładu opieka zdrowia, rozwój gospodarki czy też edukacji, oświata, wychowanie, kultura oraz sztuka, pomoc społeczna czy też ochrona przyrody lub opieka nad zabytkami kultury. Wydarzenie w szczególności znaczy, że wymienione w ustawie, a przywołane powyżej cele, są podane wyłącznie jako przykład. Znaczy to w praktyce, że dowolna fundacja może spełniać dowolne cele charytatywne albo socjalne czy też też gospodarczo użyteczne pod warunkiem jedynie, że będą miały one charakter publiczny.


W niektórych przypadkach może się wydawać, że cel, dla którego będziemy chcieli powoływać fundację jest w najwyższym stopniu użyteczny, przykładowo pomoc finansowa w formie wieloletniego grantu dla osamotnionego dziecka, jednak wcześniej zadany cel nie posiada jednak charakteru społecznego. Dlatego też niezwykle ważne jest to, żeby określić zasięg działań charakteru społecznego.
Z tego też powodu istotne jest to, że fundator musi wybrać się do notariusza i w jego obecności wyrazić wolę o powstaniu fundacji, który notariusz zapisze w formie aktu notarialnego i dokonaniu pozostałych czynności. Do stworzenia statutu albo zarejestrowania fundacji, fundator mógłby wyznaczyć inną osobę (pełnomocnika procesowego lub członka zarządu), dając jej swe pełnomocnictwo na piśnie.